Regulamin usługi „Lotto przez SMS”


(Wersja obowiązująca od 14.03.2015r.)

1. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA SERWISU 3GRY

1.1. Serwis internetowy www.3gry.pl (serwis 3GRY) jest własnością firmy Net Contact Sp. z o.o zwanej dalej Net Contact, z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy: 60-408, ul. Nagórskiego 3, tel. 061 847 04 01, kom. 600 21 35 18
1.2. Serwis 3GRY umożliwia jego Użytkownikowi zlecenie firmie Net Contact działania w imieniu Użytkownika dla realizacji zdalnego uczestnictwa Użytkownika w grach liczbowych i loteriach Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
1.3. Użytkownikiem serwisu 3GRY może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca ukończone 18 lat.
1.4. Organizatorem gier i loterii obsługiwanych w serwisie 3GRY jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (TS), z siedziba w Warszawie, 03-728, ul. Targowa 25. Firma Net Contact działa tylko w imieniu Klientów, a nie w imieniu organizatora gier obsługiwanych w serwisie 3GRY czyli TS. Net Contact nie jest powiązana bezpośrednio lub pośrednio z TS, nie ma wpływu na regulamin tych gier , wysokości ich opłat i wygranych, losowania, nie uczestniczy w zyskach z wygranych, nie otrzymuje także żadnych opłat od TS za świadczenie usług serwisu 3GRY.
1.5. Serwis 3GRY wspiera anonimowość Użytkowników oraz poufność ich typowań między innymi nie wysyłając pocztą internetową żadnych informacji o wprowadzonych typowaniach ani wygranych. Potrzebne informacje uzyskuje Użytkownik przez Panel Użytkownika lub komunikat SMS.
1.6. Na pisemne żądanie Prokuratury, Sądu lub innych organów do tego upoważnionych oraz w przypadku, gdy operator serwisu płatności pisemnie zgłasza uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, spółka Net Contact może wstrzymać przekazanie blankietu do kolektury lub wygranej do Użytkownika, do czasu wyjaśnienia.
1.7. Ten Regulamin jak i wszystkie następujące w nim zmiany i dodatkowe wiążące dokumenty stanowi całokształt umowy obowiązującej wszystkich Użytkowników serwisu 3GRY.
1.8. Dla spraw nie ujętych w tym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. USŁUGA „LOTTO PRZEZ SMS” W SERWISIE 3GRY

2.1. Zlecenia Użytkowników usługi "Lotto przez SMS" realizuje firma Net Contact, właściciel serwisu 3GRY.
2.2.1. Poprzez wysłanie SMS-a o treści LOTTO na numer 71624 (koszt 1.23 zł) Użytkownik telefonu zleca firmie Net Contact dopisanie jego numeru telefonu do kompletowanej listy 10 Użytkowników, którzy będą uczestniczyć wspólnie, jednym zakładem Lotto („zakład grupowy”) w najbliższym losowaniu gry Lotto.
2.2.2. Poprzez wysłanie SMS-a o treści LOTTO.PLUS na numer 71624 (koszt 1.23 zł) Użytkownik telefonu zleca firmie Net Contact dopisanie jego numeru telefonu do kompletowanej listy 12 Użytkowników, którzy będą uczestniczyć wspólnie, jednym zakładem Lotto Plus („zakład grupowy”) w najbliższym losowaniu gry Lotto oraz Lotto Plus.
2.2.3. Poprzez wysłanie SMS-a o treści LOTTO na numer 7055 (koszt 0.62 zł) Użytkownik telefonu zleca firmie Net Contact dopisanie jego numeru telefonu do kompletowanej listy 10 Użytkowników jak dla SMS-a o treści LOTTO na numer 71624, z tym, że koszt zlecenia jest uzupełniany o kwotę 0.30 zł z bonusu użytkownika.
Jeśli bonus użytkownika jest mniejszy od 0.30 zł, SMS taki tylko zwiększa bonus o 0.25 zł bez realizacji zlecenia.
2.3. Poprzez wysłanie SMS-a o treści LOTTO.MINI na numer 7055 (koszt 0.62 zł) Użytkownik telefonu zleca firmie Net Contact dopisanie jego numeru telefonu do kompletowanej listy 10 Użytkowników, którzy będą uczestniczyć wspólnie, jednym zakładem Mini Lotto („zakład grupowy”) w losowaniu gry Mini Lotto przypadającym w najbliższym dniu losowania gry LOTTO.
2.4. W każdym momencie serwis 3GRY udostępnia jeden bieżący zakład grupowy dla gry Lotto, jeden dla gry Lotto Plus i jeden dla gry Mini Lotto. Posiadają one niepowtarzalny numer formularza oraz wygenerowane losowo odpowiednio dla Lotto i Lotto Plus: 6 liczb z 49 lub dla Mini Lotto: 5 liczb z 42. Po skompletowaniu 10 numerów telefonów Użytkowników (osób) na liście Użytkowników bieżącego zakładu grupowego Lotto lub Mini Lotto, a dla Lotto Plus: 12 numerów telefonów użytkowników, tworzony jest nowy formularz z nowym jednym zakładem, nowymi losowymi typowaniami i nową listą Użytkowników.
2.5. W odpowiedzi na SMS użytkownika o treści LOTTO, LOTTO.PLUS lub LOTTO.MINI wysyłany jest zwrotny komunikat SMS zawierający numer formularza z zakładem grupowym, jego liczby oraz datę losowania.
2.6. W dniu losowania zlecenia przyjmowane są tylko do godziny określonej w serwisie 3GRY, po której niepełną listę Użytkowników ostatniego zakładu dopełnia się numerami telefonów firmy Net Contact i zakupuje kupon zgodnie ze zleceniem. Nowy formularz z zakładem grupowym tworzony już jest na następne losowanie
2.7. Najpóźniej na 1 godz. przed losowaniem dostępny jest w serwisie zeskanowany obraz zakupionego kuponu z zakładem grupowym. Ze względu na to, że na jednym kuponie występuje wiele (do 8-miu) zakładów grupowych, udostępniony na życzenie skan kuponu będzie zawierał wykreślone pola z zakładami innych graczy.
2.8. W dniu następującym po losowaniu każdemu Użytkownikowi z grupy wysyłany jest SMS z informacją o wylosowanych liczbach oraz ewentualnej wygranej. Wyniki losowania i wygrane związane z tym kuponem można tez sprawdzić w panelu Użytkownika serwisu 3GRY.
2.9. Wygrana uzyskana z kuponu grupowego (po potrąceniu podatku) jest dzielona proporcjonalnie wśród wszystkich współwłaścicieli (Użytkowników) i tworzy dla każdego z nich bonus do wykorzystania w serwisie 3GRY. Współwłaściciel tego kuponu może też wystąpić o wypłatę jego bonusu ( z potrąceniem kosztów wypłaty). Aktualna kwota bonusu jest widoczna w panelu Użytkownika. Zapis nie dotyczy wygranej 1-go stopnia.
2.10. W celu wypłaty wygranej na konto bankowe użytkownika należy przysłać SMS z numerem swojego konta (koszt wypłaty 4 zł). W celu przekazania wygranej na doładowanie swojego telefonu należy przysłać SMS z prośbą o doładowanie i nazwę sieci GSM (koszt wypłaty 4 zł) . Wygrana może być przekazana również na konto w Moneybookers, jeśli SMS-em przekazany zostanie adres mailowy gracza (koszt wypłaty 1 zł). Wymienione SMS-y winny być wysyłane z telefonu używanego do gry, na numer służbowy serwisu 3gry: +48 600 21 35 18
2.11. W rozumieniu fiskalnym bonus współwłaściciela otrzymany z podziału wygranej winien być rozliczany przez współwłaściciela (Użytkownika) wygranej jako darowizna od firmy Net Contact
2.12. Prawo dysponowania oryginałem kuponu grupowego i pobierania wygranej z tego kuponu, poza przypadkiem wygranej 1-go stopnia, przysługuje wyłącznie firmie Net Contact.
2.13. W przypadku wygranej 1-go stopnia właścicielem kuponu jest cała grupa jego Użytkowników. Firma Net Contact pełni rolę przedstawiciela tej grupy Użytkowników i zawiadamia ich o potrzebie, miejscu i czasie wspólnego odbioru wygranej w Oddziale Lotto w Poznaniu
2.14. Numery telefonów Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim i mogą być wykorzystane tylko dla potrzeb serwisu 3GRY.
2.15. Każdy użytkownik z listy Użytkowników kuponu grupowego ma przez 60 dni dostęp do tego kuponu i jego danych ( w tym do zeskanowanego obrazu kuponu) poprzez panel użytkownika na stronie serwisu 3GRY. Logowanie do panelu użytkownika umożliwiane jest przez podanie numeru telefonu oraz numeru formularza.
2.16. Organizatorem obsługi SMS-ów Premium dla potrzeb serwisu 3gry.pl jest DialCom24 Sp. z o.o. (serwis Przelewy24.pl). Gwarantowana obsługa dotyczy SMS-ów Premium z terytorium naszego kraju oraz krajowych operatorów. Ponadto stosowane są następujące limity dla jednego telefonu:
- minutowy: w ciągu 1 min. przyjęte zostaną co najwyżej 3 SMS-y
- dobowy: w ciągu 24 godzin przyjętych zostanie co najwyżej 40 SMS-ów..
2.17. Serwis 3gry.pl jest odpowiedzialny tylko za obsługę tych SMS-ów Premium, które zostały przekazane za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl do naszego serwisu.
2.18. Nadawca SMS Premium jest przypisywany do formularza wybranej gry w serwisie 3gry.pl , który jest otwarty w momencie otrzymania SMS-a (a nie w momencie jego wysłania).
2.19. Serwis 3gry.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii lub opóźnienia w obsłudze SMS Premium, które wystąpiły u organizatora lub operatora SMS Premium, przy przekazywaniu SMS Premium do i z serwisu 3gry.pl.
2.20. Reklamacje i odstąpienie od umowy są przyjmowane na telefon: 600 21 35 18 lub 606 22 11 13 oraz pisemnie na e-mail biuro@3gry.pl i adres siedziby firmy Net Contact.
2.20.1. Reklamacje przyjmowane są do 14 dni od daty losowania kuponu.
2.20.2. Odstąpienie od umowy może zostać zrealizowane tylko w przypadku, gdy jego zgłoszenie nastąpiło nie później niż na 2 godziny przed zakupem kuponu (kupon posiada datę i godzinę zakupu). Nie podlega zwrotowi część opłaty za SMS Premium, pobrana przez operatora telefonu użytkownika. Poza niezwłocznym zgłoszeniem telefonicznym wymagane jest zgłoszenie pisemne wg Załącznika 1.


Załącznik 1: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat :
Net Contact Sp. z o.o
60-408 Poznań, Ul. Nagórskiego 3

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi zakupu kuponu gry Lotto wypełnionego według formularza nr . . . . . . . . . .
Data zawarcia umowy (data i godzina wysłania SMS Premium). . . . . . . . . . . . . .
Telefon konsumenta (użyty w zamówieniu) . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres pocztowy konsumenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Podpis konsumenta . . . . . . . . . . . . . .
– Data . . . . . . . . . . . . . .