Działalność serwisu tymczasowo zawieszona.

Regulamin usługi "Wyślij kupon"


(Wersja obowiązująca od 22.10.2017r.)

1. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA SERWISU 3GRY

1.1. Serwis internetowy www.3gry.pl (serwis 3GRY) jest własnością firmy Net Contact Sp. z o.o zwanej dalej Net Contact, z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy: 60-408, ul. Nagórskiego 3, tel. 061 847 04 01
1.2. Serwis 3GRY umożliwia jego Użytkownikowi zlecenie firmie Net Contact działania w imieniu Użytkownika dla realizacji zdalnego uczestnictwa Użytkownika w grach liczbowych i loteriach Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
1.3. Użytkownikiem serwisu 3GRY może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4. Organizatorem gier i loterii obsługiwanych w serwisie 3GRY jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (TS), z siedziba w Warszawie, 03-728, ul. Targowa 25. Firma Net Contact działa tylko w imieniu Klientów, a nie w imieniu organizatora gier obsługiwanych w serwisie 3GRY czyli TS. Net Contact nie jest powiązana bezpośrednio lub pośrednio z TS, nie ma wpływu na regulamin tych gier , wysokości ich opłat i wygranych, losowania, nie uczestniczy w zyskach z wygranych, nie otrzymuje także żadnych opłat od TS za świadczenie usług serwisu 3GRY.
1.5. Serwis 3GRY wspiera anonimowość Użytkowników oraz poufność ich typowań między innymi nie wysyłając pocztą internetową żadnych informacji o wprowadzonych typowaniach ani wygranych. Potrzebne informacje uzyskuje Użytkownik przez Panel Użytkownika
1.6. Na pisemne żądanie Prokuratury, Sądu lub innych organów do tego upoważnionych oraz w przypadku, gdy operator serwisu płatności pisemnie zgłasza uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, spółka Net Contact może wstrzymać przekazanie blankietu do kolektury lub wygranej do Użytkownika, do czasu wyjaśnienia.
1.7. Ten Regulamin jak i wszystkie następujące w nim zmiany i dodatkowe wiążące dokumenty stanowi całokształt umowy obowiązującej wszystkich Użytkowników serwisu 3GRY.
1.8. Dla spraw nie ujętych w tym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.


2. USŁUGA "WYŚLIJ KUPON" W SERWISIE 3GRY

TWORZENIE TYPOWAŃ

2.1. W usłudze "WYŚLIJ KUPON" formularz gry, wypełniony i opłacony przez Użytkownika w serwisie 3GRY, jest dla firmy Net Contact zleceniem na wypełnienie blankietu danej gry zgodnie z typowaniami zawartymi na tym formularzu, przekazanie blankietu do kolektury TS i zakup kuponu, przechowanie kuponu , sprawdzenie czy wystąpiła wygrana i jeśli tak, przekazanie kuponu lub wygranej Użytkownikowi.
2.2. Poprzez wypełnienie formularza gry i jego opłacenie w serwisie 3GRY Użytkownik akceptuje zasady niniejszego Regulaminu.
2.3. Opłata należna organizatorowi (TS), na przekazanie formularza (zakładów) do kolektury TS i zakup kuponu, wyliczana jest zgodnie z regulaminem danej gry TS. Za usługę "WYŚLIJ KUPON" doliczane są opłaty dodatkowe zgodnie z Tabelą opłat.
2.4. Identyfikacja Użytkownika w usłudze "WYŚLIJ KUPON" następuje wyłącznie poprzez używany przez niego adres e-mailowy. Żadne inne dane osobowe ani adresowe nie są wymagane.
2.5. Użytkownik przekazuje swoje typowania wypełniając formularz gry TS w serwisie 3GRY zgodnie z zasadami i regulaminem danej gry. Z jednego formularza możliwe jest utworzenie, opłacenie i przekazanie do kolektury tylko jednego blankietu (tylu zakładów, ile dopuszcza jeden blankiet do gry), na najbliższe losowanie wskazane na stronie głównej serwisu 3GRY (i dalsze, jeśli dopuszcza blankiet do gry). Każdy formularz musi być opłacony osobno. Każdy wypełniony formularz do gry otrzymuje w serwisie 3GRY swój niepowtarzalny numer formularza.
2.6. W usłudze "WYŚLIJ KUPON" nie przyjmuje się i nie przekazuje do kolektury TS dyspozycji typowań metodą „Chybił trafił”. Do kolektury przekazywane są wyłącznie blankiety wydrukowane z formularzy zawierających typowania Użytkownika. Typowania Użytkownika mogą być generowane w serwisie 3GRY, ale będą przeniesione na formularz Użytkownika, przed przekazaniem do kolektury.
2.7. Typowania Użytkownika są drukowane z formularzy na blankiety gry i przekazywane do kolektury tylko po ich opłaceniu przez Użytkownika. W kolekturze powstają z nich kupony które biorą udział w losowaniach danej gry określonych na kuponie.
2.8. W dniu wskazanym dla danej gry w serwisie jako data najbliższego losowania przyjmuje się zlecenia tylko do godziny określonej na stronie internetowej serwisu. Wpłaty, które w dniu losowania docierają do serwisu 3GRY po tej godzinie powodują przesunięcie zlecenia na następny tak wskazywany dzień losowania. Uwaga: Dla gry Mini Lotto oraz Multi Multi ta data w serwisie nie musi się pokrywać z najbliższą datą i godziną losowania tych gier!

PRZYJMOWANIE PŁATNOŚCI, PRZEKAZYWANIE WYPEŁNIONYCH BLANKIETÓW DO KOLEKTURY i UZYSKIWANIE KUPONÓW

2.9. Za poprawnie opłacony formularz rozumie się wniesienie opłaty należnej organizatorowi (TS) oraz opłaty serwisowej naliczonej dla tego formularza, łącznie, jedną wpłatą i w całości.
2.10. Opłaty wnoszone mogą być tylko w sposób wybrany i opisany w serwisie. Żaden inny tryb przekazania płatności nie jest uznawany za poprawną opłatę formularza gry.
2.11. Zakupione w kolekturze kupony są skanowane i w postaci zeskanowanej udostępniane Użytkownikom serwisu 3GRY jako dowód udziału w danej grze. Zeskanowany obraz kuponu Użytkownika jest widoczny w Panelu Użytkownika najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem losowania, na które jest zakupiony.
2.12. Jeśli z przyczyn losowych (np. awaria kolektury, prądu, problemy z logistyką, z obsługą osobową itp.) lub siły wyższej personel serwisu 3GRY nie zakupi w kolekturze kuponu, mimo przyjęcia od Użytkownika płatności za formularz, formularz ten jest przesuwany na następną datę losowania a użytkownik jest powiadamiany o tym fakcie e-mailem wysyłanym z serwisu przed datą i godziną bieżącego losowania.
2.13. Reklamacje i odstąpienie od umowy są przyjmowane na telefon: 600 21 35 18 lub 606 22 11 13 oraz pisemnie na e-mail biuro@3gry.pl i adres siedziby firmy Net Contact.
2.13.1. Reklamacja związana z wypełnieniem kuponu niezgodnie z zamówieniem będzie przyjęta jeśli zgłoszenie nastąpiło nie później niż na 1 godz. przed godziną najbliższego losowania dla tego kuponu. Pozostałe reklamacje przyjmowane są do 14 dni od daty losowania zakupionego kuponu.
2.13.2. Odstąpienie od umowy może zostać zrealizowane tylko w przypadku, gdy jego zgłoszenie nastąpiło nie później niż na 2 godziny przed zakupem kuponu ( kupon posiada datę i godzinę zakupu). Poza niezwłocznym zgłoszeniem telefonicznym wymagane jest zgłoszenie pisemne wg Załącznika 1.
2.14. Kupon oraz wygrane są własnością Użytkownika. Kupon jest przechowywany w firmie Net Contact. Okresem przechowywania kuponu jest okres od momentu jego powstania w kolekturze do 60 dni po dniu ostatniego losowania, w którym bierze udział. Po tym okresie kupon jest niszczony.
W okresie przechowywania kuponu w firmie Net Contact, Użytkownik może wystąpić o zwrot swojego kuponu. Zwrot kuponu wykonywany jest notarialnie, w Biurze Notarialnym wskazanym przez Net Contact, na koszt Użytkownika. Nie podlegają zwrotowi kupony wcześniej przekazane przez personel serwisu 3GRY do kolektury lub oddziału TS w celu odbioru wygranej Użytkownika.


PRZEKAZYWANIE WYGRANYCH LUB KUPONÓW.

2.15. W czasie około 1 godziny od zakończenia losowania, wykonywana jest w serwisie 3GRY procedura sprawdzania wygranych i informacje o wygranych stają się dostępne Użytkownikom przez Panel Użytkownika.
2.16. Po losowaniu personel serwisu 3GRY pobiera wygrane Użytkowników (nie dotyczy wysokich wygranych ) oddając do kolektury lub Oddziału TS kupony wygrywające. Jeśli kupon bierze udział w następnych losowaniach, w jego miejsce otrzymany zostanie kupon zastępczy.
2.17. Wygrane przekazywane są na konto wewnętrzne (tzw. bonus) wygrywającego Użytkownika nie później niż w czasie 5 dni roboczych od daty losowania, skąd można ich używać do opłacania następnych gier. W celu przelewu wygranych na konto bankowe należy wysłać e-mail na adres biuro@3gry.pl z danymi do wykonania przelewu.
2.18. Wygraną wysoką określa się w serwisie wygraną powyżej 20 000 złotych. Kupon zawierający wysoką wygraną jest zawsze zwracany notarialnie Użytkownikowi (właścicielowi) bez realizacji wygranej, w Biurze Notarialnym wskazanym przez Net Contact i na koszt Użytkownika. Użytkownik może także notarialnie upoważnić uzgodnioną osobę z firmy Net Contact do przekazania jego kuponu do Oddziału TS celem przelania wygranej na konto bankowe użytkownika
2.19. W przypadkach losowania w grach i loteriach TS dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych, nagrody o wartości powyżej 20 000 zł są obsługiwane w serwisie 3GRY jak wygrane wysokie. Nagrody pieniężne o mniejszej wartości są wysyłane jak niższe wygrane w TS a nagrody rzeczowe - odbierane i wysyłane pocztą na koszt użytkownika.

PANEL UŻYTKOWNIKA

2.20. Serwis 3GRY udostępnia Użytkownikowi wiele danych archiwalnych z okresu 60 ostatnich dni oraz stany aktualne bieżących operacji Użytkownika. Udostępniane są one poprzez strony internetowe serwisu 3GRY zwane Panelem Użytkownika.
2.21. Użytkownik loguje się do Panelu na stronie głównej serwisu 3GRY, poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz dowolnego numeru identyfikacyjnego formularza do gry uzyskanego przez tego Użytkownika w serwisie 3GRY w ciągu ostatnich 60 dni.
2.22. Przez Panel Użytkownika przekazywane są m.in. informacje o każdym utworzonym formularzu do gry, w szczególności:
• stan formularza ( w drodze do kolektury, kupon oczekuje na losowanie, archiwalny)
• wprowadzone typowania w każdym zakładzie formularza;
• zeskanowany kupon otrzymany z formularza w kolekturze;
• wygrane w poszczególnych zakładach kuponu;
• datę i godz. przekazania wygranych.
Wykorzystując Panel Użytkownik może wykonać:
• generację nowego formularza na podstawie jednego z poprzednich;
• wydruk dowodu pobrania opłat serwisowych
• ustanowienie lub zmianę hasła dostępu

TABELA OPŁAT:

1 Lotto
Lotto Plus
Multi Multi
EuroJackpot
Opłata serwisowa za obsługę jednego zakładu podstawowego

Maksymalna opłata serwisowa za formularz
70 gr

3,50 zł
2 Mini Lotto Opłata serwisowa za obsługę jednego zakładu podstawowego

Maksymalna opłata serwisowa za formularz
35 gr

3,50 zł
3 Opłata serwisowa za przelew wygranej na wskazane konto bankowe lub doładowanie GSM
(jeśli wygrana jest wyższa od 2280 zł, jest pomniejszona o 10 % podatku)
4,00 zł
4 Opłata notarialna za przekazanie kuponu
(przy wygranej powyżej 20 000 złotych lub na życzenie)
200,00 zł
LpGraCzynnośćCena

Zapłata realizowana przez serwis natychmiastowych płatności Przelewy24 wiąże się z doliczaniem prowizji tego serwisu w wysokości 1,9% płaconej kwoty.

Załącznik 1: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat :
Net Contact Sp. z o.o
60-408 Poznań, Ul. Nagórskiego 3

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi zakupu kuponu gry Lotto wypełnionego według formularza nr . . . . . . . . . .
Data zawarcia umowy (zapłaty). . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres pocztowy konsumenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres e-mail konsumenta (używany w serwisie 3gry) . . . . . . . . . . . . . .

– Podpis konsumenta . . . . . . . . . . . . . .
– Data . . . . . . . . . . . . . .