Działalność serwisu tymczasowo zawieszona.

Regulamin promocji „Zagraj z Szefem”


(Wersja obowiązująca od 26.12.2012r.)

1. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA SERWISU 3GRY

1.1. Serwis internetowy www.3gry.pl (serwis 3GRY) jest własnością firmy Net Contact Sp. z o.o zwanej dalej Net Contact, z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy: 60-408, ul. Nagórskiego 3, tel. 061 847 04 01
1.2. Serwis 3GRY umożliwia jego Użytkownikowi zlecenie firmie Net Contact działania w imieniu Użytkownika dla realizacji zdalnego uczestnictwa Użytkownika w grach losowych Lotto.
1.3. Użytkownikiem serwisu 3GRY może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4. Organizatorem gier obsługiwanych w serwisie 3GRY jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., z siedziba w Warszawie, 03-728, ul. Targowa 25. Firma Net Contact działa tylko w imieniu Klientów, a nie w imieniu organizatorów gier obsługiwanych w serwisie 3GRY. Net Contact nie jest powiązana bezpośrednio lub pośrednio z organizatorem obsługiwanych gier w serwisie 3GRY, nie ma wpływu na regulamin tych gier , wysokości ich opłat, losowania, nie uczestniczy w zyskach z wygranych, nie otrzymuje także żadnych opłat od organizatora gier za świadczenie usług serwisu 3GRY.
1.5. Serwis 3GRY wspiera anonimowość Użytkowników oraz poufność ich typowań między innymi nie wysyłając pocztą internetową żadnych informacji o wprowadzonych typowaniach ani wygranych. Potrzebne informacje uzyskuje Użytkownik przez Panel Użytkownika
1.6. Na pisemne żądanie Prokuratury, Sądu lub innych organów do tego upoważnionych oraz w przypadku, gdy operator serwisu płatności pisemnie zgłasza uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, spółka Net Contact może wstrzymać przekazanie blankietu do kolektury lub wygranej do Użytkownika, do czasu wyjaśnienia.
1.7. Ten Regulamin jak i wszystkie następujące w nim zmiany i dodatkowe wiążące dokumenty stanowi całokształt umowy obowiązującej wszystkich Użytkowników serwisu 3GRY.
1.8. Dla spraw nie ujętych w tym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
1.9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Poznaniu.


2. ZASADY PROMOCJI „Zagraj z Szefem” W SERWISIE 3GRY

2.1. Organizatorem promocji jest firma Net Contact, ul. Nagórskiego 3, 60-408 Poznań, właściciel serwisu www.3gry.pl (3GRY).
2.2. Celem promocji jest zwiększenie oglądalności witryny serwisu 3GRY oraz zapoznanie nowych użytkowników z zasadami działania panelu użytkownika w serwisie 3GRY.
2.3. Promocja polega na zakupie przez firmę Net Contact dwóch kuponów (kuponów promocyjnych) z jednym zakładem: do gry w Lotto i Lotto Plus, zawierającym stały zestaw 6 liczb: (11,15,34,39,44,45), na każde losowanie Lotto i Lotto Plus (wtorki, czwartki, soboty) oraz do gry w Mini Lotto, zawierającym stały zestaw 5 liczb: (4, 7, 11, 13, 27), na każde losowanie Mini Lotto (wtorki, czwartki, soboty) i przeznaczaniu wygranej pomiędzy wszystkich grających dopisanych do tych kuponów i najbliższych losowań.
2.4. Każdy formularz kuponu promocyjnego jest dostępny użytkownikom w okresie od godz. 10 dnia następnego po losowaniu do godziny przyjmowania zleceń w serwisie w dniu najbliższego losowania.
2.5. Jeśli formularz kuponu jest w okresie dostępności, dowolny użytkownik może stać się równoprawnym współwłaścicielem wygranej z tego kuponu promocyjnego poprzez dopisanie swojego adresu e-mailowego do listy graczy związanych z tym numerem formularza. Współwłasność ta odnosi się tylko do wygranej z najbliższego losowania bieżącego kuponu promocyjnego.
2.6. Na każde losowanie Lotto i Lotto Plus oraz Mini Lotto tworzone są nowe kupony promocyjne i nowa lista graczy.
2.7. Użytkownik może dopisać się do każdej listy graczy, ale co najwyżej jeden raz.
2.8. Każdy współwłaściciel kuponu promocyjnego ma przez 60 dni dostęp do tego kuponu i jego danych (w tym do zeskanowanego obrazu kuponu) poprzez panel użytkownika, identycznie jak do kuponów zakupionych przez siebie w naszym serwisie. W panelu użytkownika można sprawdzić także wyniki losowania i wygrane związane z tym kuponem.
Numeru kuponu promocyjnego można używać przy logowaniu do panelu użytkownika.
2.9. Adresy e-mailowe współwłaścicieli kuponu promocyjnego nie zostaną udostępnione osobom trzecim, jednakże organizator promocji zastrzega sobie prawo ich użycia dla potrzeb serwisu 3GRY.
2.10. Wygrana uzyskana z kuponu promocyjnego (po potrąceniu podatku) jest dzielona proporcjonalnie wśród wszystkich współwłaścicieli i tworzy dla każdego z nich bonus do wykorzystania w serwisie 3GRY. Współwłaściciel tego kuponu może wystąpić poprzez e-mail o jego wypłatę (po potrąceniu kosztów wypłaty). Aktualna kwota bonusu jest widoczna w panelu użytkownika.
2.11. W rozumieniu fiskalnym bonus współwłaściciela otrzymany z podziału wygranej winien być rozliczany przez współwłaściciela jako darowizna od organizatora.
2.12. Jeśli kwota wygranej przypadająca na współwłaściciela nie przekroczy 1 grosz, wygrana ta nie jest dzielona wśród nich lecz odkładana i dodawana do kwoty następnej wygranej (nawet gdy inny jest wówczas zestaw graczy).
2.13. Prawo dysponowania oryginałem kuponu promocyjnego i pobierania wygranej z tego kuponu przysługuje wyłącznie organizatorowi.